Ambalažu za medicinski otpad pretežno čine kontejneri za medicinski otpad, odnosno kontejneri za infektivne oštre predmete, za citotoksični otpad, za hemijski i farmaceutski otpad, kao i dodaci za manipulaciju kontejnerima, kese za sve vrste medicinskog i komunalnog otpada, nalepnice za obeležavanje medicinskog otpada i dr.

Dunavplast je u ovom sektoru lider na tržištu Republike Srbije i trenutno broji 18 zapreminski različitih kontejenera za sve vrste medicinskog otpada, i predstavlja apsolutno najraznovrsniju ponudu na tržištu predviđenu da odgovori na sve zahteve naših sadašnjih i budućih kupaca. Paleta naših kontejnera se sastoji od džepnih, kontejnera srednjih i većih zapremina, kao i kontejnera za predmete dugačke do 40 cm.

Svi modeli su usklađeni sa UN 3291 regulativom, odnosno ispitani su prema ADR sporazumu i poseduju jedinstveni UN kod. Na osnovu ADR izveštaja sa UN kodom, obezbeđena su i Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za transport opasne robe kojima se dozvoljava upotreba kontejnera za manipulaciju i transport drumskim saobraćajem. Kontejneri takođe poseduju i izveštaje o ispitivanju neprobojnosti rađenih prema metodi za proveru neprobojnosti iz standarda ISO 23907:2014 – Zaštita od povreda oštrim predmetima – Kontejneri za medicinski otpad. Dunavplast kao preduzeće posluje u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 13485 (za medicinska sredstva) i tehničkim standardom ISO 23907 za Kontejnere za oštre predmete i poseduje CE znak na svim prozvodima, čime su sveukupno zaokruženi svi mogući zahtevi koji postoje na našem tržištu, kao i tržištu EU. Kao proizvođač i medicinskih sredstava, nastojimo da istu praksu poslovanja primenimo i u ovom sektoru proizvodnje, što znači da maksimalno ulažemo u sirovine, opremu, kvalitet i pre svega, bezbednost krajnjih korisnika, s obzirom da se u ove proizvode ipak odlaže opasan, infektivni otpad, koji može biti veoma opasan za korisnika, kao i prevoznika i lice koje tretira ovaj otpad, ukoliko proizvodi nisu usklađeni sa gore navedenim propisima.

Dunavplast za svoje proizvode garantuje da su najviše klase i da nude najbolji odnos CENA – KVALITET. U prilog tome govori naša referentna lista na kojoj su pored mnogobrojnih privatnih klijenata  i  državne ustanove kao što su: KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA, DOM ZDRAVLJA NOVI SAD, DOM ZDRAVLJA LOZNICA, KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE, GAK NARODNI FRONT, IKVB DEDINJE i mnogi drugi.

Na stranici PROIZVODI pogledajte naš kompletan asortiman proizvoda. Za detaljnije informacije, kao i informacije o proizvodima koji nisu navedeni na sajtu i katalogu, molimo Vas pošaljite nam upit.

 

U daljem tekstu pročitajte šta su ADR, UN kod, UN3291 oznaka, koje vrste medicinskog otpada postoje i druge korisne informacije.

 

Šta je medicinski otpad?

 

Medicinski otpad je sav otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite i usluga, u oblasti prevencije, dijagnostike, lečenju i dr u humanoj i veterinarskoj medicini, a koji čini neopasan i opasan otpad.Drugim rečima, medicinski otpad jeste sav otpad koji nastaje u državnim ili privatnim zdravstvenim i veterinarskim ustanovama.

 

Infektivni otpad:

 • Kulture i rastvori infektivnih agenasa nastalih u laboratoriji

 • otpad koji je rezultat hirurških intervencija i autopsija na pacijentima sa infektivnim bolestima (tkiva, materijali ili oprema koja je bila u kontaktu sa krvlju ili drugim telesnim tečnostima)

 • otpad koji je bio u kontaktu sa zaraženim pacijentima podvrgnutim hemodijalizi (oprema za dijalizu i dr.)

 • otpad od zaraženih pacijenata iz karantina (ekskreti, kontaminirana odeća)

 • otpad zaraženih eksperimentalnih životinja, kao i bilo koji drugi materijali i instrumenti koji dolaze u kontakt sa zaraženim osobama ili životinjama

Patoanatomski otpad:

 • Tkiba, organi, delovi tela, ljudski fetusi, životinjski leševi, krv i druge telesne tečnosti.

Oštri predmeti:

 • Igle, skalpeli i drugi oštri instrumenti i predmeti koji mogu prouzrokovati mehaničke povrede i infekcije.

Farmaceutski otpad:

 • Farmaceutski proizvodi, lekovi, vakcine i serumi sa isteklim rokom trajanja, neupotrebljeni ili kontaminirani, kao i oprema koja se koristi pri rukovanju (boce, kutije, rukavice, maske, epruvete i dr.)

Genotoksični otpad:

 • Otpad sa mutagenim, teratogenim i kancerogenim svojstvima (citostatici, ekskreti pacijenata tretiranih citostaticima, hemikalije i radioaktivni materijal)

Hemijski otpad:

 • Hemikalije koje se odlažu u toku dijagnostičkog i eksperimentalnog rada, čišćenja, održavanja i dezinfekcije (formaldehid, rastvori za fiksiranje i razvijanje filmova, rastvarači, organske hemikalije – dezinficijensi i rastvori za čišćenje, ulja, pesticidi, neorganske hemikalije – kiseline, baze, oksidanti i redukujući agensi)

Otpad sa visokim sadržajem T. M.:

 • Otpad koji sadrži jedinjenja žive, olova, arsena i drugih teških i toksičnih metala (npr. termometri, aparati za merenje krvnog pritiska, baterije, rezidue iz stomatološke prakse i dr.)

Boce pod pritiskom:

 • Gasni cilindri, aerosol boce i dr. u kojima se čuvaju različite vrste gasova koji se koriste u zdravstvu (azot-dioksid, isparljivi halogenovani ugljovodonici; gasovi za sterilizaciju hirurških instrumenata – etilen-oksid; gasovi za inhalaciju – kiseonik i vazduh pod pritiskom).

Radioaktivni otpad:

 • Otpad kontaminiran radionuklidima, uglavnom niskog i srednjeg intenziteta zračenja, koji se koriste u dijagnostici, terapiji i istraživanju (kontaminiran materijal, oprema, rastvori, ekskreti pacijenata tretiranih ili dijagnostikovanih uz pomoć izvora zračenja, leševi

Gde nastaju ove vrste otpada?

Medicinski otpad nastaje u zdravstvenim ustanovama (klinički centri, bolnice, domovi zdravlja, centri za transfuziju i dijalizu, dijagnostički i naučnoistraživačke laboratorije, mrtvačnice, starački domovi, rehabilitacioni centri), kao i privatne specijalističke ordinacije, stomatološke ordinacije, kozmetički saloni, centri za akupunkturu i dr.

Veterinarski otpad nastaje u odgovarajućim ustanovama i ordinacijama koje se bave zdravstvenom zaštitom životinja.

Količina ovih vrsta opasnog otpada, u poređenju sa ukupnom količinom otpada koji nastaje u zdravstvenim ustanovama, nije velika, ali zahteva, kao i svaka druga vrsta opasnog otpada, poseban tretman. U ukupnoj količini nastalog medicinskog otpada, prosečno oko 15% čini opasni otpad, dok je ostalih 85% klasičan komunalni otpad. Najveći udeo opasnog otpada nastalog u zdravstvenim ustanovama čini infektivni otpad (80 %). Udeo drugih vrsta otpada je mnogo manji – oštri predmeti (8 %), hemijski otpad (5 %), patološki otpad (3 %) farmaceutski otpad (sem citostatika) i citostatici i ambalaža od citostatika (2 %).

Koje su opasnosti od medicinskog otpada?

 • Različite vrste medicinskog otpada predstavljaju rizik po zdravlje i životnu sredinu, a najčešće i najznačajnije opasnosti su:

 • Infekcija;

 • Povređivanje;

 • Trovanje;

 • Ozračivanje;

 • Zagađivanje životne sredine, posebno zemljišta i podzemnih voda.

 

Postojeće stanje u oblasti upravljanja ovom vrstom otpada u Srbiji

U Srbiji ne postoji sistem upravljanja medicinskim otpadom kojim se obezbeđuje adekvatna zaštita životne sredine i stanovništva. Većina zdravstvenih ustanova ne postupa s otpadom na adekvatan način. Postojeća praksa u upravljanju medicinskim i veterinarskim otpadom je na vrlo niskom nivou.Samo mali broj zdravstvenih ustanova postupa sa infektivnim medicinskim otpadom i korišćenim oštrim instrumentima u skladu sa higijenskim principima, sterilizacija se najčešće obavlja vodenom parom pod povećanim pritiskom u autoklavima.

Upravo iz tog razloga, Dunavplast nastoji da maksimalno uputi i edukuje zdravstvene ustanove u Zakone i regulative Republike Srbije koje definišu načine na koji se postupa/upravlja sa ovakvom vrstom otpada i kojih MORAJU da se pridržavaju, kako bi sva lica koja su uključena u ovaj proces (pacijenti, medicinski lica, lica koja vrše transport, lica koja vrše tretman itd) bila bezbrižna znajući da rukuju bezbednom i SERTIFIKOVANOM ambalažom za medicinski otpad, bez bojazni mogućnosti povrede i infekcije bilo kog lica, čime se takođe i eliminiše mogućnost dobijanja kazne od strane nadzornog organa (inspekcije) za korišćenje neadekvatne ambalaže za medicinski otpad, koja je definisana Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadom i podleže Zakonu o transportu opasne robe.

Česta praksa u manjim zdravstvenim organizacijama i nerazvijenim sredinama je da se opasan otpad najčešće odlaže zajedno sa drugim vrstama otpada u iste, vrlo često neadekvatne kontejnere, odnosno sa njim se postupa kao sa klasičnim komunalnim otpadom, a ne kao sa vrstom opasnog otpada. Kontejneri se nalaze u neograđenim prostorima, otvoreni i lako dostupni bilo kome. Otpad se često spaljuje u neadekvatnim i nelegalnim postrojenjima za spaljivanje, bez kontrole i nadzora ili se bez prethodne obrade zajedno s komunalnim otpadom odlaže na smetlišta, ispušta u gradske kanalizacione sisteme ili septičke jame.

Radnici koji rade na prikupljanju ovih vrsta otpada po pravilu nemaju nikakvu zaštitnu odeću i obuću, nemaju nikakvu obuku i, samim tim, izloženi su negativnim uticajima ovih vrsta otpada.

Farmaceutski i hemijski otpad uglavnom se ne razvrstava u skladu sa Katalogom otpada, već se odlaže i čuva u posebnim ormarima i prostorijama. Retko gde postoji evidencija o vrstama i količinama ovog otpada.

 

Značaj i ciljevi upravljanja medicinskim otpadom

Najbolju sliku o veličini problema i značaju pravilnog upravljanja medicinskim otpadom pružaju podaci WHO (Svetska zdravstvena organizacija) o obolenjima koja su vezana za ovu problematiku. Procenjuje se da je u svetu zbog nesigurno odloženih igala i špriceva bilo preko 21 milion slučajeva infekcija Hepatitisom B, 2 miliona Hepatitisa C i 250 hiljada HIV infekcija.


Kontejneri za medicinski otpad

Category: Kontejneri za medicinski otpad